fbpx
Публичный договор про предоставление услуг

Позвоните сейчас и закажите

Публічний договір про надання послуг

в редакції від 21.02.2020 року

     Арт-студія «Ліхтарик», в особі фізичної особи-підприємця Базилевич Світлани Вікторівни (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця 2 065 000 0000 031918 від 20.11.2012 року) (надалі – Арт-студія або Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.

  1. Визначення понять та їх тлумачення

     Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
    Публічний договір –  цей правочин між Арт-студією та Клієнтом про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Клієнтів, з моменту акцептування публічної оферти Клієнтом (надалі – «Договір»).
     Публічна оферта – пропозиція Арт-студії, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
     Акцепт – надання Клієнтом повної та безумовної відповіді Арт-студії (та (або) партнерам Арт-студії) на пропозицію укласти договір про надання послуг з Арт-студією, шляхом здійснення запису на Майстер-клас.
     Клієнт – будь-яка фізична особа, яка уклала Договір з Арт-студією та надала згоду на обробку свої персональних даних.
     Майстер-клас – послуга, яка надається Клієнту Арт-студією на умовах, визначених цим Договором та спрямована на створення Клієнтом об’єкту мистецтва.
     Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://lihtaryk.com.ua.
     1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не  впливають на тлумачення пунктів Договору.
     1.3. У цьому Договорі, якщо цього вимагає контекст, посилання в однині включають посилання в множині та навпаки.
     1.4. Будь-яка фраза, що починається словами «в тому числі», «включаючи», «зокрема» або будь-яким подібним чином, тлумачиться ілюстративно та не обмежує значення слів, що передують цим термінам.
     1.5. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.  

2. Акцептування пропозиції

     2.1.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Арт-студією Акцепту. Здійснюючи Акцепт Користувач також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.
     2.2.  Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Клієнта.
    2.3. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
     2.4.  Якщо Клієнт здійснює оплату Майстер-класу, відвідує його, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Клієнт погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

3. Предмет договору

    3.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту послугу, яка полягає у проведенні Майстер-класу на умовах та в порядку, визначених цим Договором, а Клієнт прийняти та оплатити її.
     3.2. Перелік та опис Майстер-класів, що проводяться Арт-студією розміщується на Сайті.
     3.3. Майстер-класи можуть бути груповими або індивідуальними, про що Виконавець повідомляє на Сайті.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

     4.1. Актуальні ціни на Майстер-класи розміщуються на Сайті.
     4.2. У день здійснення запису на Майстер-клас Клієнт сплачує Виконавцю суму коштів, що становить не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків ціни на Майстер-клас.
     4.3. Повна вартість Майстер-класу оплачується Клієнтом не пізніше 17 години 00 хвилин дня, що передує дню проведення Майстер-класу.
    4.4. Клієнт зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження здійснення оплати (квитанцію про оплату), шляхом надіслання на Viber, або Telegram, або What’sApp за номером 0682707086, або на електронну пошту info@lihtaryk.com.ua, не пізніше 17 години 00 хвилин дня, що передує дню проведення Майстер-класу.
    4.5. Розрахунки між Клієнтом та Виконавцем проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за такими реквізитами: UA143007110000026003052720619 ЄДРПОУ 312381766 МФО 30071.
    4.6. Розрахунок між Клієнтом та Виконавцем може здійснюватися в готівковій формі безпосередньо у приміщенні Арт-студії у випадку, здійснення Клієнтом запису на Майстер-клас у день його проведення.
     4.7. У вартість Майстер-класу включається вартість витратних матеріалів.
     4.8. У випадку, якщо Клієнт хоче створити картину більших розмірів, ніж передбачено в описі Майстер-класу, вартість Майстер-класу перераховується, але в будь-якому випадку не може бути менше вартості Майстер-класу, вказаної на Сайті.
     4.9. Якщо Клієнт, у випадках передбачених цим Договором, приносить на Майстер-клас свої витратні матеріали, вартість Майстер-класу залишається незмінною.
     4.10. Вартість Майстер-класів, які проводяться поза приміщенням Арт-студії визначається індивідуально, але не може бути менше 3 000 (трьох тисяч) гривень.
     4.11. Розрахунок за Майстер-клас може здійснюватися шляхом активації подарункового сертифікату, способом, передбаченим пунктом 5.1 цього Договору, в порядку та строки, передбачені Положенням про подарункові сертифікати.

5. Порядок запису на Майстер-класи

     5.1. Особа може записатися на Майстер-клас такими способами:
          5.1.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;
          5.1.2. за номером телефону 0682707086 та (або) 0956613381;
          5.1.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram, або What’sApp (за номером 0682707086);
          5.1.4. направляючи повідомлення у додатку Facebook Messenger (@lihtaryk);
          5.1.5. направляючи повідомлення в Instagram (@lihtaryk_artstudio);
          5.1.6. направляючи листа на адресу електронної пошти info@lihtaryk.com.ua;
          5.1.7. безпосередньо в Арт-студії;
          5.1.8. через партнерів Арт-студії (в тому числі їх сайти).
     5.2. Для здійснення запису на Майстер-клас, особа зобов’язана надати Арт-студії та (або) партнеру Арт-студії таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, назву Майстер-класу, дату проведення, кількість осіб, які братимуть участь в Майстер-класі (у випадках, якщо записує на Майстер-клас декілька осіб).
     5.3. У випадку, якщо однією особою здійснюється запис на Майстер-клас декількох осіб, усі особи, записані на Майстер-клас, набувають прав та обов’язків Клієнта.
     5.4. Запис на виїзний Майстер-клас проводиться в індивідуальному порядку (в тому числі, погоджується спосіб, місце проведення Майстер-класу, кількість осіб, яка братиме участь тощо), способами, передбаченими пунктом 5.1 цього Договору.
     5.5. У випадку, відсутності вільних місць на Майстер-клас (необхідної кількості вільних місць) Виконавець може відмовити у записі на Майстер-клас або запропонувати Клієнту обрати іншу дату проведення Майстер-класу.
     5.6. У випадку ненадання Клієнтом інформації, передбаченої пунктом 5.2 цього Договору, Виконавець має право відмовити Клієнту у записі на Майстер-клас.

6. Порядок проведення Майстер-класів

     6.1. Майстер-клас може проводитися безпосередньо в приміщенні Арт-студії за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 5/13, а також поза ним (виїзний Майстер-клас).
     6.2. Майстер-клас може проводитися Виконавцем та (або) третіми особами, залученими Виконавцем.
     6.3. Клієнт зобов’язаний з’явитися на Майстер-клас не пізніше ніж за 5 (п’ять) хвилин до його початку. В разі запізнення Клієнта на Майстер-клас, Арт-студія не гарантує йому надання послуги в повному обсязі. Не залежно від запізнення Клієнта, час початку Майстер-класу не змінюється та починається згідно із розкладом.
     6.4. Клієнт, який запізнився на Майстер-клас більше як на 30 (тридцять) хвилин вважається таким, що не з’явився на Майстер-клас та не допускається до нього. Сума коштів, сплачена Клієнтом не повертається.
     6.5. Арт-студія забезпечує Клієнта усіма необхідними витратними матеріалами, необхідними для проведення Майстер-класу.
     6.6. Клієнту забороняється використовувати під час проведення Майстер-класів свої витратні матеріали, крім випадку, коли таке використання попередньо погоджене Виконавцем за допомогою електронної пошти.
     6.7. Клієнт має право відмовитися від Майстер-класу не пізніше 18 години 00 хвилин дня, що передує дню проведення Майстер-класу, крім випадку передбаченого пунктом 6.8 цього Договору. У випадку, відмови від Майстер-класу пізніше вказаного часу, сума коштів, сплачена за Майстер-клас не повертається.
     6.8. Клієнт має право відмовитись від Майстер-класу, який проводиться в приміщенні Арт-студії, не пізніше, ніж через 5 (п’ять) хвилин після його початку, у випадку об’єктивної неможливості участі у Майстер-класі (зокрема, за станом здоров’я). В такому випадку, вартість послуг, сплачених Клієнтом повертається йому, за вирахуванням 100 (ста) гривень, які залишаються у Виконавця в якості штрафної санкції.
     6.9. Виконавець має право не допустити до Майстер-класу особу в стані алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння та (або) особу, яка має явні ознаки інфекційного захворювання без компенсації вартості Майстер-класу.
     6.10. Клієнт має право забрати створений ним під час Майстер-класу об’єкт мистецтва.
     6.11. У випадку, якщо створений Клієнтом під час Майстер-класу об’єкт мистецтва має висохнути, він залишається у приміщенні Арт-галереї до повного його висихання.
     6.12. Арт-студія зобов’язана зберігати об’єкт мистецтва, створений Клієнтом під час Майстер-класу, протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту проведення Майстер-класу, крім гончарних виробів, що не лишаються на випалювання. Такі гончарні вироби без випалу (які не проходять термічну обробку в гончарній печі) Арт-студія зобов’язана зберігати 14 (чотирнадцять) днів з дня проведення Майстер-класу.  
     6.13. Після закінчення строку, передбаченого пунктом 6.11 цього Договору Арт-студія не несе відповідальності за збереження об’єкту мистецтва, створеного Клієнтом під час проведення Майстер-класу.

6.14. У випадку, якщо Клієнт не встигає закінчити створення об’єкту мистецтва під час проведення Майстер-класу, час проведення такого Майстер-класу не збільшується.

6.15. У випадку, передбаченому пунктом 6.14 цього Договору, Клієнт має право записатися на ще один Майстер-клас (оплативши його) або забрати незакінчений об’єкт мистецтва, про що повідомляє Виконавця.

7. Права та обов’язки Сторін

     7.1. Клієнт має право:
          7.1.1. Відвідувати Майстер-класи у приміщенні Арт-студії або поза ним.
          7.1.2. Використовувати витратні матеріали, надані Виконавцем для проведення Майстер-класу.
          7.1.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію, необхідну для проведення Майстер-класу.
          7.1.4. Вимагати надання якісних послуг.
          7.1.5. Забрати створений в процесі проведення Майстер-класу об’єкт мистецтва, але не пізніше строку, вказаного у пункті 6.12 цього Договору.
    7.2. Клієнт зобов’язаний:
          7
.2.1. Приходити на Майстер-клас не пізніше, ніж за 5 (п’ять) хвилин до його початку.
          7.2.2. Дотримуватися вказівок Виконавця та (або) третіх осіб, залучених до проведення Майстер-класу.
          7.2.3. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки під час проведення Майстер-класу.
          7.2.4. Не завдавати шкоду майну Арт-студії та (або) третіх осіб.
          7.2.5. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.
     7.3. Клієнту заборонено:
          7
.3.1. Знаходитися у приміщенні Арт-студії в стані алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння.
          7.3.2. Приносити та споживати їжу, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні речовини, курити в приміщенні Арт-студії.
          7.3.3 Відвідувати Майстер-клас за наявності ознак інфекційного захворювання
          7.3.4. Виносити майно Арт-студії за межі її приміщення.
     7.4. Виконавець має право:
          7.4.1. Перенести Майстер-клас на іншу дату та (або) час, попередивши про це Клієнта.
          7.4.2. Змінювати розклад Майстер-класів, залежно від попиту або інших об’єктивних подій.
          7.4.3. Відсторонити від Майстер-класу особу, у випадку прояву з її боку агресії до Виконавця або інших осіб та (або) псування майна Арт-студії.
          7.4.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.
          7.4.5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Клієнт порушує умови цього Договору.
     7.5. Виконавець зобов’язаний:
          7.5.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.
          7.5.2. Забезпечити Клієнта витратними матеріалами, необхідними для проведення Майстер-класу.
          7.5.3. Надавати Клієнту інформацію про його права та обов’язки, проводити інструктаж перед початком Майстер-класу.

8. Відповідальність

     8.1. Арт-студія не є навчальним закладом та не проводить навчання Клієнтів, а тому не несе відповідальності за неможливість Клієнтом самостійно створити об’єкт мистецтва без вказівок Виконавця та (або) третіх осіб, залучених Виконавцем для проведення Майстер-класу.
     8.2. Арт-студія не несе відповідальності, якщо створений Клієнтом об’єкт мистецтва не виправдає його очікування.
     8.3. Арт-студія не несе відповідальності за достовірність даних про Майстер-класи, розміщені на сайтах партнерів. Єдиним достовірним джерелом інформації про Майстер-класи (опис, дату проведення, ціну) є Сайт.
     8.4. Арт-студія не несе відповідальності за особисті речі Клієнта, що знаходиться в приміщенні Арт-студії.
     8.5. Клієнт несе майнову відповідальність за шкоду, завдану майну Арт-студії та (або) третіх осіб, які знаходяться у приміщенні Арт-студії (в тому числі інших клієнтів).
     8.6. У випадку завдання шкоди майну Арт-студії та (або) третіх осіб, які знаходяться у приміщенні Арт-студії (в тому числі інших клієнтів), Клієнт зобов’язаний негайно сплатити на користь Арт-студії штраф, що розраховується, залежно від розміру завданої шкоди, але не може бути менше 50 (п’ятдесяти) гривень.

8.7. Арт-студія не несе відповідальності, якщо Клієнт не встигне закінчити створення об’єкту мистецтва протягом Майстер-класу.

9. Форс-мажорні обставини

     9.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
     9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».
     9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
     9.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.  
     9.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

10. Порядок вирішення спорів

     10.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
     10.2. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

11. Персональні дані

     11.1. Клієнт, здійснюючи запис на Майстер-клас, надає згоду на обробку його персональних даних.
     11.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є ФОП Базилевич Світлана Вікторівна.
     11.3. До персональних даних, які можуть збиратися відносяться: ПІБ фізичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти.
     11.4. Персональні дані, вказані в пункті 11.3 цього Договору збираються з метою надання Клієнту послуг, передбачених цим Договором, для обміну інформацією з Клієнтом, в тому числі щодо Майстер-класів, які проводяться Арт-студією, а також для налаштування та показу рекламних оголошень.

12. Інші положення

     12.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
     12.2. Клієнт надає згоду на знімання його (його дитини) камерами відеоспостереження, встановленими у приміщенні Арт-студія.
     12.3. Клієнт має право проводити фото-, відеозйомку у процесі Майстер-класу. Забороняється використання такі фото-, відеоматеріали в комерційних цілях.
     12.4. Клієнт надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема про нові та актуальні Майстер-класи.

Ближайшие мастер-классы
Посмотреть весь календарь >>
Напишите нам
Как нас найти

Мы на карте